ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Toepasbaarheid

1.1 Op alle bestellingen bij, aanbiedingen van, en overeenkomsten met Dutch Minerals and Fossils zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via  www.dutchmineralsandfossils.com te raadplegen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dutch Minerals and Fossils worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dutch Minerals and Fossils ingeschakelde tussenpersonen en derden.

 

2. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dutch Minerals and Fossils.
Dutch Minerals and Fossils is gerechtigd bestellingen gemotiveerd te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dutch Minerals and Fossils dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

3. Prijzen

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2 Dutch Minerals and Fossils kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

4. Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk:
a) Direct en online door middel van creditcard (Master en Visa). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. 
b) via iDeal: Als u bankiert via Internet bij een Nederlandse bank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Tijdens het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie kijkt u op: www.ideal-betalen.nl
c) via PayPal: Indien u een PayPal account heeft, kunt u uw bestelling ook op een veilige manier afrekenen via PayPal.

 

Indien u betaalt met betaalmethodes  a), b),c) zal de verwerking van de betaling verlopen via de Internetkassa van Mollie Nederland.

4.2 De klant geeft Dutch Minerals and Fossils toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

 

 

5. Levering

5.1 Dutch Minerals and Fossils probeert binnen Nederland zo snel als mogelijk te leveren en zal streven naar verzending binnen enkele dagen maar in ieder geval binnen 10 werkdagen. Dutch Minerals and Fossils streeft ernaar om producten binnen genoemde levertijden bij u af te leveren. Overschrijding van genoemde leveringstermijnen geeft u echter geen recht op schadevergoeding. Verzending geschied via Postnl

5.2 De uiterste levertermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve als de vertraging niet aan Dutch Minerals and Fossils kan worden toegerekend. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen na ontvangst van de verzendbevestiging) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

5.3 Indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk, nadat u de bestelling geplaatst heeft, bericht.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas op u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dutch Minerals and Fossils verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

 

7. Annulering en retourneren

7.1 Iedere bestelling kan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan dutchmineralsandfossils@gmail.com. Uw annulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u het aankoopbedrag van uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Dutch Minerals and Fossils het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk.

7.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst  geheel of gedeeltelijk te herroepen (annuleren), zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Dutch Minerals and Fossils berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren. Het product/de producten dienen onbeschadigd en in onbeschadigde, originele verpakking te worden geretourneerd. 

7.3 Hiertoe dient de koper, binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres, schriftelijk contact op te nemen met dutchmineralsandfossils@gmail.com. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan, dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

7.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan aan de voorwaarden, vindt restitutie van het volledige orderbedrag plaats, uiterlijk binnen 14 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Dutch Minerals and Fossils.

7.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging van de bestelling, of binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Dutch Minerals and Fossils is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.  Annuleringen na deze periode worden niet geaccepteerd door Dutch Minerals and Fossils.

 


8. Communicatie, aansprakelijkheid en bewijs

8.1 Voor misverstanden, verminking van gegevens/informatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Dutch Minerals and Fossils, dan wel tussen Dutch Minerals and Fossils en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Dutch Minerals and Fossils, is Dutch Minerals and Fossils niet aansprakelijk.

8.2 De administratie van Dutch Minerals and Fossils geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant, in een eventuele gerechtelijke procedure.

 

9. Overmacht

9.1 Dutch Minerals and Fossils heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Dutch Minerals and Fossils gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, die niet aan Dutch Minerals and Fossils kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dutch Minerals and Fossils in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dutch Minerals and Fossils vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.2 Dutch Minerals and Fossils is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk contact met ons op.

Dutch Minerals and Fossils

dutchmineralsandfossils@gmail.com